Toimitusehdot

Yleiset sopimus- ja toimitusehdot

Näitä yleisiä sopimus- ja toimitusehtoja (jäljempänä ”Ehdot”) sovelletaan, kun Tavara Trading TTR Oy, y-tunnus 1464075-4, (jäljempänä ”Tavara Trading”) toimittaa Asiakkaalle tuotteita tai niihin liittyviä suunnittelu- tai asennuspalveluita, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu.

1. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN
Sopimus syntyy ja Ehdot tulevat sopimuksen osaksi, kun Asiakas hyväksyy Tavara Tradingin voimassa olevan tarjouksen tai, kun Asiakas tilaa tuotteet ja Tavara Trading on vahvistanut tilauksen kirjallisesti.

2. HINNAT
Verkkokaupan tuotteiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi niin kauan, kun ne on julkaistu Tavara Tradingin verkkokaupassa. Verottomiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero (tällä hetkellä 24%).

Tuotteiden hinnat eivät sisällä toimitusta tai asennusta, vaan nämä lisäpalvelut veloitetaan erikseen tarjouk- sessa esitettyjen tai tilauksen teon yhteydessä ilmoitettujen hintojen mukaisesti. Muussa tapauksessa sovelletaan Tavara Tradingin hinnaston mukaisia toimitus- ja asennushintoja.

Tavara Trading pidättää oikeuden peruuttaa tilaus, mikäli verkkokaupassa tilatussa tuotteessa on niin selvä ja olennainen hintavirhe, että Asiakkaan olisi pitänyt ymmärtää kyseessä olevan virheellinen tieto.

3. TARJOUS
Tavara Tradingin tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Muussa tapauksessa tarjous on voimassa yhden (1) kuukauden tarjouksen päiväyksestä. Käytettyjen kalusteiden osalta tarjous on kuitenkin voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää.

Tarjous koskee siinä mainittuja tuotteita yhtenä kokonaisuutena.

Käytetyt kalusteet myydään sellaisina kuin ne ovat (kunto on käytetty). Tavara Trading käyttää kuntoluokituksia kuin uusi", "käytetty" tai "käyttämätön. Tuotetiedoissa ilmoitetaan, mikäli tuotteessa on poikkeuksellisen voimakasta kulumista. Asiakas voi halutessaan tulla toteamaan Tavara Tradingin liikkeeseen käytettyjen tuotteiden kunnon.

4. TILAUS
Tilaaminen tapahtuu sähköpostitse tai Tavara Tradingin liikkeessä tai verkkokaupan kautta. Tilauksesta tulee ilmetä Asiakkaan nimi tai yritysasiakkaan toiminimi ja y-tunnus, toimitusosoite, laskutusosoite (jos eri kuin toimitusosoite), puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Henkilöasiakkaan tulee olla vähintään 18-vuotias.

Asiakas vastaa tekemänsä tilauksen oikeellisuudesta. Asiakkaan tulee ennen tilauksen lähettämistä varmistaa, että tilattavien tuotteiden ominaisuudet vastaavat Asiakkaan vaatimuksia.

Tavara Trading ei vastaa tuotteiden varastosaldotiedoissa mahdollisesti esiintyvistä tilapäisistä virheistä.

Sähköpostitilaus tulee sitovaksi, kun Tavara Trading vahvistaa sen Asiakkaalle kirjallisella tilausvahvistuksella. Verkkokaupassa tehdystä Asiakkaan tilauksesta lähtee automaattinen tilausvahvistus Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

5. TOIMITUS
Toimitusehto on vapaasti Tavara Tradingin varastossa, ellei toisin ole sovittu. Vaaranvastuu siirtyy Asiakkaalle, kun tuotteiden luovutus sopimuksen mukaan tapahtuu.

Asiakas voi tilata tuotteille toimituksen Asiakkaan osoittamaan paikkaan. Toimituksesta veloitetaan kohdan 2 mukainen toimitushinta. Toimitushintaan sisältyy tuotteiden toimitus katutason kerrokseen tai hissillä ylempään kerrokseen, ellei toisin ole sovittu. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan, mikäli tilassa ei ole käytössä hissiä ja tuotteet joudutaan kantamaan ylempään kerrokseen. Tavara Trading veloittaa kantopalvelusta erikseen hinnastonsa mukaisen hinnan.

Toimitus tapahtuu sovittuna toimituspäivänä klo 9.0017.00 välisenä aikana. Toimitusajankohtana Asiakkaan tulee varmistaa Tavara Tradingille pääsy tiloihinsa, kuten hisseihin ja muihin kuljetusväyliin. Asiakkaan tulee osoittaa toimitukselle kulkureitit ja varmistaa, että ne ovat vapaat. Asiakas vastaa toimitusreittien turvallisuudesta ja toimitusreitillä olevien hissien sekä lattia- ja seinäpintojen suojauksesta. Toimituksen edellytyksenä on, että purkupaikka sijaitsee vastaanottopaikan välittömässä läheisyydessä.

Mikäli toimitus tapahtuu rahtitoimituksella, tuotteet toimitetaan katutason kerrokseen. Rahtikuljetus ei sisällä kalustelavan purkua, tuotteiden sisäänkantoa tai pakkausjätteiden poisvientiä, ellei näitä lisäpalveluita ole erikseen tilattu ennen toimitusta. Lisäpalveluista veloitetaan rahtiyhtiön hinnaston mukainen hinta. Rahtitoimitus tapahtuu arkisin klo 8.0016.00 välisenä aikana. Rahdille voi halutessaan tilata lisäpalveluna toimituksen myös muuna ajankohtana.

Asiakas on velvollinen tarkastamaan sille toimitetut tuotteet huolellisesti ja reklamoimaan viipymättä mahdollisista virheistä. Tuotteen luovutushetkellä Asiakkaan tulee heti tarkastaa, että tuotteiden pakkaukset eivät ole vaurioituneet. Jos pakkauksessa on helposti havaittava vaurio, Asiakkaan on kuljettajan läsnä ollessa tarkastettava, onko tuote vaurioitunut pakkaukseen tulleen vaurion seurauksena. Vahingosta tulee tällöin tehdä merkintä rahtikirjaan ja ilmoittaa välittömästi Tavara Tradingille. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen toimitus, ellei Asiakas ilmoita Tavara Tradingille toimituksessa olevasta virheestä seitsemän (7) vuoro- kauden kuluessa tuotteen toimituspäivästä.

6. TOIMITUSAIKA
Tavara Trading toimittaa tuotteet sovittuna toimitusaikana tai, mikäli toimitusaikaa ei ole sovittu, kohtuullisessa ajassa kaupanteosta. Toimitusaika lasketaan alkavaksi tilausvahvistuksen päiväyksestä tai siitä päiväyksestä, kun kaikki toimituksen täyttämistä varten tarpeelliset tiedot on annettu Tavara Tradingille. Mikäli tilattuja tuotteita ei ole heti saatavilla, Tavara Trading toimittaa tuotteet kohtuullisessa ajassa siitä, kun niitä jälleen on saatavilla. Tavara Tradingin tilaamien tuotteiden osalta tilausvahvistuksessa ilmoitetaan valmistajan arvioima toimitusaika.

Tavara Tradingin tai Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava, mikäli tuotteiden toimitusta tai niiden vastaanottamista uhkaa viivästys. Mikäli toimitus viivästyy Tavara Tradingista riippumattomista syistä yli viikolla sovitusta toimituspäivämäärästä, Asiakas on velvollinen korvaamaan lisääntyneet varastointikustannukset kultakin alkavalta viikolta määrällä, joka vastaa 0,5% kaupan arvonlisäverollisesta loppusummasta.

7. OMISTUSOIKEUS
Omistusoikeus kuhunkin sopimuksen mukaiseen tuotteeseen pysyy Tavara Tradingillä, kunnes asiakas on maksanut kaikkien tuotteiden kauppahinnan kokonaisuudessaan.

8. ASENNUSPALVELU
Mikäli sovittuun toimitukseen kuuluu tuotteiden asennus tai asiakas on muutoin erikseen tilannut Tavara Tradingiltä tuotteille asennuksen, asennuspalveluun sovelletaan lisäksi tässä kohdassa mainittuja ehtoja:

Tavara Trading veloittaa asennuspalvelusta kohdan 2 mukaisesti määräytyvän asennushinnan.

Tavara Trading suorittaa asennuspalvelun sovitun mukaisesti, huolellisesti ja palvelun vaatimalla ammattitaidolla. Asiakkaan tulee täyttää omat sovitut velvollisuutensa huolellisesti ja viivytyksettä.

Asiakkaan tulee:

  • vastikkeetta järjestää Tavara Tradingin työntekijöille pääsy tiloihin, joissa tuotteiden asennus suoritetaan
  • huolehtia, että asennuspaikalla on asennuksen aikana käytettävissä sähkövirtaa ja riittävä valaistus
  • huolehtia siitä, että asennuksen alkamishetkellä asennuspaikan olosuhteet vastaavat sovittua ja mahdolliset valmistelutyöt on suoritettu
  • huolehtia siitä, että asiakkaan teettämät muut työt eivät häiritse tarpeettomasti Tavara Tradingin suoritusta ja nämä työt edistyvät siten, että Tavara Trading voi niiden estämättä täyttää oman suorituksensa ja
  • tarvittaessa veloituksetta varata asennuspaikalle Tavara Tradingin henkilöstön käyttöön sosiaali- ja taukotilat.

Asiakkaan on tiedotettava Tavara Tradingille kirjallisesti asennuspaikalla työskenteleviä henkilöitä mahdollisesti koskevista turvallisuusmääräyksistä ja Tavara Trading huolehtii siitä, että sen henkilöstä noudattaa ilmoitettuja turvallisuusmääräyksiä. Tavara Tradingin työntekijöillä on oikeus käyttää turvakenkiä ja muita tarvittavia suojavälineitä. Asiakas vastaa siitä, että asennus voidaan suorittaa työoloja koskevien säädösten mukaisissa olosuhteissa.

Ellei nimenomaisesti niin ole sovittu, Tavara Tradingin suoritukseen ei kuulu Asiakkaan muiden kalusteiden purku- tai asennustyö.

Mikäli asennustyö viivästyy tai joudutaan keskeyttämään Asiakkaan vastuulla olevasta syystä tai Tavara Trading joutuu tekemään sellaisia muutostöitä tai lisätöitä, jotka kuuluvat Asiakkaan vastuulle, Asiakkaan on sovitun asennushinnan lisäksi suoritettava Tavara Tradingille sen hinnastoon perustuva korvaus odotusajasta ja ylimääräisestä matka-ajasta sekä viivästyksen tai muutos- tai lisätyön aiheuttamasta ylimääräisestä työstä ja kuluista.

Sen jälkeen, kun asennustyö on valmistunut, Tavara Trading ilmoittaa Asiakkaalle työn olevan valmis tarkas- tukselle. Tämän jälkeen Asiakas on viipymättä velvollinen tarkastamaan, että asennustyö vastaa sovittua. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen asennustyön, ellei Asiakas ilmoita Tavara Tradingille työn virheellisyydestä seitsemän (7) vuorokauden kuluessa siitä, kun Tavara Trading ilmoitti työn valmistumisesta

9. SUUNNITTELUPALVELU

Mikäli sovittuun toimitukseen kuuluu kalusteiden suunnittelu tai asiakas on muutoin erikseen tilannut Tavara Tradingiltä suunnittelupalvelua, suunnittelupalveluun sovelletaan lisäksi tässä kohdassa mainittuja ehtoja:

Tavara Trading suorittaa saamansa suunnittelutehtävän sen edellyttämällä ammattitaidolla ottaen huomioon käyttötarkoituksen, yhteisesti sovitut aikataulu- ja muut tavoitteet sekä Asiakkaan ohjeet.

Asiakas luovuttaa Tavara Tradingin käyttöön korvauksetta työn suorituksessa tarvittavat asiakirjat, kuten kohteen pohjapiirustukset ja muut perustiedot. Asiakas vastaa luovuttamistaan piirustuksista, muista asiakirjoista ja pohjatiedoista, ml. piirustusten, asiakirjojen ja tietojen oikeellisuus.

Osapuolet sopivat suunnittelutyön aikana keskinäisen yhteydenpidon hoitamiseksi noudatettavista menettelytavoista ja järjestävät jommankumman osapuolen pyynnöstä neuvotteluja. Asiakas ilmoittaa Tavara Tradingille kaikista suunnitelmiin tai tilauksiin tehtävistä muutoksista kirjallisesti.

Asiakas saa oikeuden käyttää suunnittelutyön tuloksia vain sovittuun käyttötarkoitukseen. Asiakkaalla ei ilman Tavara Tradingin kirjallista suostumusta ole oikeutta käyttää suunnittelutyön tuloksia ja luovutettua muuta aineistoa muuhun kohteeseen tai tarkoitukseen kuin sopimuksessa on edellytetty eikä luovuttaa niitä kolmannelle.

10. MAKSUEHTO
Ellei muuta ole sovittu, Tavara Trading laskuttaa tuotteet toimituksen tai osatoimituksen tapahduttua. Maksuehto yritysasiakkaille on seitsemän (7) päivää netto laskun päiväyksestä. Niin harkitessaan Tavara Trading voi edellyttää tuotteiden kauppahinnan ennakkosuoritusta ennen toimitusta. Asiakkaan tulee ilmoittaa Tavara Tradingille ajantasaiset laskutustiedot. Laskutus suoritetaan joko sähköisesti, sähköpostilla tai kirjeitse.

Yksityishenkilön tulee suorittaa kauppahinta ennakkoon ennen tuotteiden toimitusta joko ennakkolaskulla, verkkokaupassa tai Tavara Tradingin liikkeessä.

Jos Asiakas ei maksa laskua viimeistään eräpäivänä, Tavara Tradingilla on oikeus periä viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n mukaisesti sekä perinnästä aiheutuvat kulut.

Mahdolliset vähäiset viat tai puutteet tuotteissa tai niiden toimituksessa eivät oikeuta Asiakasta pidättymään koko laskun maksamisesta.

11. TAKUU
Tuotteilla on sen valmistajan myöntämä takuu, jonka osalta noudatetaan valmistajan takuuehtoja. Takuuaika vaihtelee tuotekohtaisesti. Takuu koskee vain uusia tuotteita ja on voimassa vain normaaleissa käyttöolosuhteissa (8h/päivä). Valvomokäytössä tai muussa vastaavassa jatkuvassa käytössä (24h/7 vrk) takuu määritellään erikseen. Asiakkaan tulee ilmoittaa takuuvaade Tavara Tradingille kirjallisesti heti virheen havaittuaan. Takuu koskee tuotteen materiaali- tai valmistusvikoja. Takuu ei koske tavanomaista kulumista, normaalisti kuluvia osia tai verhoilukankaita. Takuuta ei voi siirtää alkuperäiseltä Asiakkaalta uudelle omistajalle.

12. PERUUTTAMISOIKEUS
Muulla Asiakkaalla kuin kuluttaja-asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa vahvistettua tilausta eikä palauttaa toimitettuja tuotteita.

Kuluttajalla on kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukainen oikeus peruuttaa etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä kirjallisesti Tavara Tradingin peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua tuotteen vastaanottamisesta.

Jos kuluttaja peruuttaa etämyyntisopimuksen, tuote on palautettava viivytyksettä, kuitenkin viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua peruutusilmoituksen tekemisestä. Palautus hyväksytään vain, jos tuote on käyttämätön, vahingoittumaton ja pakattuna alkuperäiseen pakkaukseen. Palautusta ei hyväksytä kootuille tuotteille. Tuotteen palautusmenettelystä on sovittava etukäteen Tavara Tradingin kanssa. Kuluttaja vastaa tuotteiden palauttamiseen liittyvistä välittömistä kustannuksista sekä mahdollisesta arvon alenemisesta aiheutuneista kuluista.

Tavara Trading hyvittää Asiakkaalle peruutettujen tuotteiden arvon neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa peruutusilmoituksen saatuaan. Tavara Trading pidättää kuitenkin oikeuden tuotteiden arvon palautukseen, kunnes tuote on saatu takaisin.

Peruutussoikeus koskee ainoastaan uusia tuotteita ja on voimassa kuluttajille etämyyntisopimuksissa (sähköpostitse tai verkkokaupan kautta tilatut tuotteet). Käytetyillä tuotteilla ei ole vaihto- tai palautusoikeutta, eikä palautusoikeus koske tuotteita, jotka valmistetaan tai muunnellaan asiakkaan toiveiden tai vaatimusten mukaisesti.

Kuluttaja-asiakkaan peruuttamislomake:
Lataa tästä peruuttamislomake

13. IMMATERIAALIOIKEUDET
Tavara Trading ei luovuta Asiakkaalle mitään toimitettuihin tuotteisiin liittyviä patentti- tai muita immateriaalioikeuksia. Kaikki sopimukseen tai tarjoukseen liitetyt suunnitelmat, kuvat, laskelmat, piirustukset ja muut asiakirjat ovat Tavara Tradingin omaisuutta ja Tavara Trading pidättää itsellään kaikki niihin liittyvät oikeudet. Asiakkaalla ei ilman Tavara Tradingin lupaa ole oikeutta käyttää niitä muihin tarkoituksiin, kopioida niitä tai luovuttaa niitä tai niitä koskevia tietoja kolmannelle.

14. YLIVOIMAINEN ESTE (FORCE MAJEURE)
Tavara Trading ei vastaa viivästyksestä tai vahingoista, jotka johtuvat Tavara Tradingin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä tai muusta ylivoimaisesta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksen tekohetkellä ja, jonka seurauksia se ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Tavara Trading on itse sen kohteena tai siihen osallinen.

Ylivoimaisesta esteestä on ilmoitettava viipymättä Asiakkaalle. Jos este jatkuu yli neljä (4) kuukautta, Tavara Tradingillä on oikeus kirjallisella ilmoituksella purkaa sopimus ilman vahingonkorvausvelvollisuutta siltä osin kuin on kohtuullista.

15. VÄLILLINEN/VÄLITÖN VAHINKO
Tavara Trading ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle tuotteista tai niiden toimituksesta tai tästä sopimuksesta muutoin aiheutuneita varallisuus- tai välillisiä vahinkoja. Tavara Trading ei vastaa toimittamansa tuotteen kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle aiheuttamasta vahingosta. Tavara Trading vastaa toimittamansa tuotteen yksityishenkilölle aiheuttamasta henkilö- ja/tai esinevahingosta tuotevastuulain säännösten mukaisesti. Korvattaviksi tulevat ainoastaan välittömät esine- tai henkilövahingot. Toimittajan vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa enintään viiteentoista (15) prosenttiin tuotteiden toimituksen arvosta.

16. REFERENSSIOIKEUS
Tavara Tradingilla on oikeus käyttää Asiakkaan nimeä sekä kuvata valmiit kohteet ja käyttää niitä omiin suositus- ja markkinointitarkoituksiinsa, ellei toisin sovita.

17. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mikäli osapuolten välille syntyy sopimuksesta erimielisyyttä, osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovinnolliseen neuvottelutulokseen, erimielisyys ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

18. EHTOJEN VOIMASSAOLO
Ehdot ovat voimassa toistaiseksi, ellei toisin ole sovittu. Tavara Trading pidättää oikeuden muuttaa Ehtoja. Sopimuksiin sovelletaan kuitenkin tarjous- tai tilaushetkellä voimassa olevia Ehtoja.